Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
   
  1. In deze voorwaarden wordt DB Services, gevestigd te Schilde aan de Tunrhoutsebaan 175a2, aangeduid als WiFi-GEAR en haar contractspartner als afnemer.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met WiFi-GEAR. Eventuele algemene (inkoop-, leverings-, betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Naast deze algemene voorwaarden kan WiFi-GEAR aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
  4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden WiFi-GEAR heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
    
 2. Offertes
   
  1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van WiFi-GEAR zijn geen offerte.
    
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
   
  1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van WiFi-GEAR op haalbaarheid is beoordeeld. WiFi-GEAR heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
    
 4. Afbeeldingen
   
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. Alle door of in opdracht van WiFi-GEAR gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van WiFi-GEAR en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
  3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan WiFi-GEAR te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van WiFi-GEAR van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
    
 5. Prijzen
   
  1. De zaken van WiFi-GEAR worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van WiFi-GEAR. De diensten van WiFi-GEAR worden verricht tegen de prijs die WiFi-GEAR na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
  2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
    
 6. Verzending/aflevering
   
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt WiFi-GEAR de wijze van verzending. In geval WiFi-GEAR de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van WiFi-GEAR. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
  3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door WiFi-GEAR op te geven opslagplaats, heeft WiFi-GEAR het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan WiFi-GEAR toekomende rechten.
    
 7. Leveringstermijnen
   
  1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van WiFi-GEAR.
  2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
  3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat WiFi-GEAR na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij WiFi-GEAR een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
  4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens WiFi-GEAR. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van WiFi-GEAR of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
    
 8. Zichtzendingen
   
  1. De door WiFi-GEAR afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door WiFi-GEAR aan te geven doeleinden, wanneer WiFi-GEAR dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
  2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door WiFi-GEAR op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin WiFi-GEAR deze zaken aan de afnemer afleverde.
    
 9. Betaling
   
  1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval WiFi-GEAR een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan WiFi-GEAR verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
  4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en WiFi-GEAR tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan WiFi-GEAR te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur.
  5. Niet tijdige betaling geeft WiFi-GEAR het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  6. WiFi-GEAR is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door WiFi-GEAR te verrichten prestaties, een en ander op een door WiFi-GEAR aan te geven wijze.
  7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
  8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
  9. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
  10. WiFi-GEAR staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
    
 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
   
  1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door WiFi-GEAR uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
  2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van WiFi-GEAR de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
  3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van WiFi-GEAR de zaken aan WiFi-GEAR ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan WiFi-GEAR of aan de door WiFi-GEAR aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
  4. WiFi-GEAR verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van WiFi-GEAR ten behoeve van andere aanspraken die WiFi-GEAR op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van WiFi-GEAR zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
  5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van WiFi-GEAR tot volledige voldoening van al hetgeen WiFi-GEAR van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
    
 11. Reclames
   
  1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan WiFi-GEAR kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt WiFi-GEAR geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
  2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  3. Indien een reclame door WiFi-GEAR gegrond wordt bevonden, heeft WiFi-GEAR het recht te harer keuze:

   A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
   B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan WiFi-GEAR worden afgegeven;
   C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
    
  4. De afnemer dient in een voorkomend geval WiFi-GEAR onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
  5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. WiFi-GEAR aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door WiFi-GEAR op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin WiFi-GEAR deze zaken aan de afnemer afleverde.
  6. Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.
  7. In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is WiFi-GEAR niet gehouden reclames in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van WiFi-GEAR aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.
    
 12. Garantie
   
  1. WiFi-GEAR staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
  2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de afnemer aan WiFi-GEAR een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van WiFi-GEAR. De afnemer zal alsdan WiFi-GEAR vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
  4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan WiFi-GEAR verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van WiFi-GEAR zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
  5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft WiFi-GEAR garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
  6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door WiFi-GEAR op te geven adres.
  7. Voor zaken met een door andere dan WiFi-GEAR bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
  8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
   A:indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
   B:indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens WiFi-GEAR zijn verricht;
   C:bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
   D:indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
   E:indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
   F:indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
   G:Indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van WiFi-GEAR aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals beschreven onder 12.8 sub A tot en met F.
    
 13. Handelsmerk
   
  1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door WiFi-GEAR afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
    
 14. Aansprakelijkheidsbeperking
   
  1. WiFi-GEAR, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
  2. Onverminderd het vorenstaande is WiFi-GEAR in ieder geval nimmer aansprakelijk:
   A:wegens niet, of niet tijdige levering;
   B:voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
   C:in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
   D:indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
   E:voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in WiFi-GEAR's bedrijfsruimte bevinden;
   F:voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
   G:Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
   H:voor schade veroorzaakt door geleverde software;
   I:voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
   J:voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
    
  3. Indien WiFi-GEAR in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt WiFi-GEAR slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is WiFi-GEAR nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
  5. De afnemer zal WiFi-GEAR vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens WiFi-GEAR.
  6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WiFi-GEAR.
    
 15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
   
  1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door WiFi-GEAR niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan WiFi-GEAR niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor WiFi-GEAR als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
  2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van WiFi-GEAR alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door WiFi-GEAR redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
  3. WiFi-GEAR heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. WiFi-GEAR is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WiFi-GEAR gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. WiFi-GEAR behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
  4. WiFi-GEAR heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
    
 16. Ontbinding
   
  1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens WiFi-GEAR niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die WiFi-GEAR te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft WiFi-GEAR het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  3. WiFi-GEAR is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
  4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst WiFi-GEAR schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
  5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
  6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door WiFi-GEAR verrichte prestaties, en heeft WiFi-GEAR onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
    
 17. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
   
  1. Deze bepaling heeft en enkel betrekking op verkopen aan afnemer via de internetsite van WiFi-GEAR, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen afnemer en WiFi-GEAR terwijl er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Is dit niet het geval, dan kan de afnemer zich niet beroepen op deze bepaling. Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

   A: de consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
   B: het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de afnemer besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
   C: het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma
   D: de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken
   E: het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.
    
  2. De afnemer kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

   A: het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen WiFi-GEAR op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de afnemer op te geven.
   B: indien het product reeds in het bezit is van de afnemer moet de afnemer het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.
    
 18. Terugname

DB Services
Turnhoutsebaan 175A2
2970 Schilde

Telefoon: +32 (0)3 - 369 94 69

BTW nr.: BE 0534.396.457


Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Antwerpen waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder Retourrecht bij Informatie en Service